petek, 18. september 2009

STATUT DRUŠTVA SPM

Na podlagi 8. in v skladu z 9. členom Zakona o društvih (Ur. L. RS, št. 61/2006, 91/2008, 102/2008) je občni zbor društva ¨SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade¨, dne 11.05.2009 sprejel naslednji spremenjen in dopolnjen


STATUT

društva ¨SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE¨

I. SPLOŠNE ODLOČBE

1.člen

S temi pravili se določijo:
- ime, sedež in pečat društva,
- zagotavljanje javnosti dela,
- namen društva in njegove naloge,
- način vstopanje v članstvo društva,
- prenehanje članstva in izstop iz društva,
- organi, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,
- sestava organov in število njihovih članov,
- način volitev članov organov, njihova razrešitev in mandat,
- oblike dela organov,
- pravice in dolžnosti članov društva,
- pravice in dolžnosti organov društva,
- odgovornost članov in organov društva,
- zastopanje društva,
- viri materialnih sredstev in
- način delovanja in prenehanja društva.

II. IME, SEDEŽ IN PEČAT DRUŠTVA

2. člen
Ime društva je: ¨SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade¨
Kratica društva je: Društvo SPM

3. člen
Sedež društva je v Ljubljani, Preglov trg 15.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije in v mednarodnem prostoru.

4. člen
Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je stilizirano blokovsko naselje, ki se nahaja v prilogi teh pravil in je njen sestavni del.
Pečat društva je okrogle oblike premera 33 mm z emblemom blokovskega naselja v sredini in navedbo imena društva.

5. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

III. JAVNOST DELA DRUŠTVA

6. člen
Delo društva je javno in poteka v skladu z zakonom.
Društvo zagotavlja javnost dela s pravico članov in drugih zainteresiranih, da prisostvujejo sejam organov društva.
Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.
Društvo obvešča svoje člane:
- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski društva,
- z izdajo pisnih informacij in informacij v elektronski obliki,
- z obveščanjem preko spletnih strani in
- s tem, da so zapisniki o sejah vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.
Društvo obvešča javnost:
- preko sredstev javnega obveščanja in
- s publicistično dejavnostjo.
Za dajanje ustnih informacij sta pooblaščena predsednik in v njegovi odsotnosti podpredsednik upravnega odbora društva ali kdo od članov društva, če ga za to izrecno pooblasti upravni odbor, posebne pisne informacije pa daje upravni odbor društva.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik upravnega odbora društva.

IV. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen

a) Namen društva
»SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade« je prostovoljna, neprofitna, humanitarna, samostojna, nevladna, nadstrankarska socialna organizacija, v katero se združujejo fizične in pravne osebe zaradi uresničevanja svojih skupnih ciljev pri razvijanju, pospeševanju in realizaciji psihosocialne podpore otrokom, mladostnikom ter mladim in njihovim družinam ter splošni humanitarni oz. dobrodelni dejavnosti.

b) Cilji društva
Osrednji cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin, ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč in podporo pri reševanju nastalih stisk in težav, predvsem tistih, ki prihajajo iz socialno ogroženega, nefunkcionalnega ali kako drugače izključujočega okolja.

c) Društvo lahko uresničuje svoj namen s sledečimi nepridobitnimi nalogami:
- organiziranje in izvajanje osebne pomoči (svetovanje, terapevtske dejavnosti, vzgoja in izobraževanje, usposabljanje in varstvo…) otrokom, mladostnikom ter vsem mladim, ki potrebujejo pomoč in drugim, ki potrebujejo strokovno pomoč in podporo pri reševanju nastalih stisk in težav in nimajo finančnih sredstev in zmožnosti, da si tovrstno pomoč zagotovijo sami,
- organiziranje drugih storitev in uslug s področja socialnega varstva ter zaposlovanja mladih,
- organiziranje in izvajanje športnih ter drugih prostočasnih dejavnosti za otroke, mladostnike in druge, ki se srečujejo s težavami in nimajo finančnih sredstev in zmožnosti, da si tovrstno dejavnosti zagotovijo sami.
- organiziranjem in izvajanjem humanitarnih oz. dobrodelnih dejavnosti,
- spodbujanje, koordiniranje in izvajanje skupnostnih akcij ter drugih projektov in programov, ki omogočajo realizacijo zastavljenih ciljev društva,
- popularizacija osrednjega cilja društva, seznanjanje strokovne in širše javnosti s problemi in potrebami uporabnikov, s tem pa ustvarjanje ustreznega odnosa javnosti do teh oseb,
- sodelovanje in povezovanje društva z drugimi organizacijami doma in v tujini,
- izobraževanje in usposabljanje članov društva, drugih strokovnih delavcev in sodelavcev, prostovoljcev ter druge zainteresirane javnosti,
- vključevanje v strokovne zveze in združenja,
- publiciranje in založništvo za člane društva,
- proučevanje organiziranosti in materialnih pogojev za doseganje osnovnega cilja društva in drugih neprofitnih organizacij ter predlaganje ustreznih ukrepov.

8. člen
Za doseganje nalog lahko društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
- izdaja, založništvo in prodaja publikacij,
- organiziranje in/ali izvajanje športnih in drugih dejavnosti in tečajev,
- animacija, promocija, usposabljanje, izobraževanje,
- svetovanje, terapevtska dejavnost, mediacija in druge vrste pomoči,
- izdelava in prodaja unikatnih izdelkov ustvarjenih v dejavnostih društva,
- prodaja srečk,
- gostinska dejavnost na prireditvah društva v skladu z Zakonom o gostinstvu , ki je namenjena vsem, ne le članom društva,
- zbiranje sredstev,
- prevozi oseb,
- vzdrževanje in upravljanje športnih in drugih objektov, naprav in površin
- in druge pridobitne dejavnosti.
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva v skladu s tem statutom.

V. ČLANSTVO

9. člen
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije oz. organizacija, ki je pri svojem delu na kakršenkoli način povezana s področjem delovanja društva, sprejme ta pravila, se ravna po njih ter izrazi željo postati član društva in v ta namen izpolni pristopno izjavo in plača članarino. Pravne osebe podpišejo pristopno izjavo za nedoločen čas.
Član društva lahko postane tudi tujec oz. tuja organizacija, na isti način kot državljan RS oz. domača organizacija.

VI. VSTOP

10. člen
Vstop v članstvo se opravi s pisno pristopno izjavo.

11. člen
Člani društva oz. članske organizacije plačujejo članarino, katere višino predlaga upravni odbor in sprejme občni zbor za vsako naslednje leto najkasneje do 01. aprila tekočega leta.
Člani društva so dolžni plačevati članarino vsako leto za tekoče leto.

12. člen
Pravice članov društva so:
- da volijo in so lahko izvoljeni v organe društva,
- da organizirajo strokovni odbor društva,
- da dajejo predloge in pobude glede delovanja društva,
- da aktivno sodelujejo pri delu vseh organov in društva nasploh in
- da aktivno sodelujejo pri delu in strokovnih odborih društva.

13. člen
Dolžnosti članov društva so:
- da dosledno spoštujejo določila statuta društva, ostale akte in druge sklepe organov društva,
- da s svojim znanjem in sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju namenov in nalog društva ter izvajanju posameznih aktivnosti društva in
- da redno plačujejo članarino.

14. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane.
Naziv častni član se lahko podeli priznanemu in zaslužnemu posamezniku ali pravni osebi, ki je s svojim delom in prizadevanji posebej pripomogel k uresničevanju namenov in nalog društva in za katerega občni zbor ugotovi, da zasluži to priznanje.
Način podeljevanja nazivov častnih članov ter njihove pravice predpiše društvo s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor.

15. člen
Pravice in dolžnosti članov društva v organih društva so častne. Za svoje delo v organih društva praviloma ne prejemajo plačila. Upravni odbor lahko pripravi posebne pogodbe za organizacijske, strokovne in upravne naloge ter administrativno tehnična opravila, za katera se priznajo materialni stroški ali honorar.
Članom upravnega odbora se za udeležbo na sejah upravnega odbora izplačuje sejnina. Ta se določi na redni seji občnega zbora.

PRENEHANJE ČLANSTVA IN IZSTOP IZ DRUŠTVA

16. člen
Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom,
- s črtanjem, če član ne plača članarine za preteklo leto po predhodnem opominu
- z izključitvijo in
- s smrtjo.

17. člen
Član lahko prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo.
Član se črta iz društva, če ne plača članarine eno leto kljub predhodnemu pisnemu opominu. Sklep o črtanju člana sprejme častno razsodišče društva. Zoper sklep je dovoljena pritožba na občni zbor društva v roku 8 dni od dneva prejema pisnega odpravka sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.

18. člen
Član se lahko izključi iz društva, če hudo krši določila pravil društva in sklepov njegovih organov, če zavestno ravna proti interesom društva in če škodi njegovemu ugledu.
O izključitvi odloča na prvi stopnji častno razsodišče.
Zoper sklep o izključitvi je dovoljena pritožba na občni zbor društva v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.

VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

19. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče in
- strokovni odbori.

Občni zbor
20. člen
Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.

21. člen
Občni zbor se sklicuje najmanj enkrat v letu.
Občni zbor se lahko skliče tudi izredno glede na potrebe.
Občni zbor skliče predsednik upravnega odbora. Izredni občni zbor se lahko skliče tudi na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Izredni občni zbor je predsednik dolžan sklicati v roku 30 dni od dneva prejema zahteve. Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče vlagatelj zahteve.

22. člen
Občni zbor se sklicuje s pisnimi ali elektronskimi vabili članom društva, ki morajo biti vročena ali posredovana najmanj osem dni pred sejo.
Vabilu mora biti priložen tudi dnevni red zasedanja.
Občni zbor lahko odloča samo o zadevah, ki jih predvideva dnevni red.
Vse pripombe in predlogi v zvezi z dnevnim redom zasedanja morajo biti vročeni predsedniku upravnega odbora najkasneje 30 dni pred sklicanim občnim zborom.

23. člen
Sejo občnega zbora vodi predsedujoči občnega zbora, ki ga za vsako zasedanje sproti izvolijo prisotni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov društva.
Zapisnik občnega zbora podpišejo predsedujoči občnega zbora ter zapisnikar in dva overovitelja, ki jih izvolijo prisotni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov društva.
Občni zbor je sklepčen, če je na zboru prisotna več kot polovica članov. Če je prisotnih manj kot polovica članov, se počaka pol ure in občni zbor nadaljuje z delom, če je prisotnih več kot petina članov. V tem primeru se šteje, da je občni zbor sklepčen in odloča z večino glasov prisotnih članov.
Če na zboru ni prisotno zadostno število članov, lahko zbor z večino prisotnih članov sklene, da naj predsednik upravnega odbora v roku največ 30 dni skliče ponovljeno zasedanje zbora.
Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora, poleg ostalih sestavin, vsebovati tudi opozorilo, da bo zbor o vseh zadevah sklepal z večino prisotnih članov.
Na ponovljenem zboru občni zbor veljavno odloča o zadevah, ki so bile navedene v vabilu za sklic, z večino prisotnih članov, tudi če ni prisotno zadostno število članov.

24. člen
Pristojnosti občnega zbora so:
- sprejema statut društva ter njihove spremembe in dopolnitve. Vse spremembe statuta društva in odločitve v zvezi s pripojitvijo k drugemu društvu ali ukinitvijo društva se lahko obravnavajo samo na seji občnega zbora in sicer na predlog upravnega odbora ali na predlog ene tretjine članov občnega zbora. Vse omenjene spremembe se lahko sprejmejo samo z dvotretjinsko večino članov občnega zbora oziroma z dvotretjinsko večino prisotnih članov ponovljenega zasedanja občnega zbora.
- imenuje častne člane društva, izreka pohvale ter podeljuje priznanja zaslužnim članom,
- voli in razrešuje upravni in nadzorni odbor ter častno razsodišče,
- razpravlja o delu, o poročilih organov društva, ter sklepa o njih,
- potrjuje zaključni račun društva in sprejema letni finančni načrt,
- določa smernice za delovanje društva,
- potrjuje letni program dela ter koledar prireditev za tekoče leto in
- odloča o vseh drugih vprašanjih v skladu z določili tega statuta.
- razrešuje in voli predsednika društva, upravnega odbora, nadzornega odbora,
- določi višino članarine, sejnine,
- odloča o prenehanju in združevanju društva.

25. člen
Izredni občni zbor razpravlja samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.

26. člen
Občni zbor glasuje javno ali tajno. O načinu glasovanja odloči občni zbor z javnim glasovanjem.

Upravni odbor

27. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in za svoje delo odgovarja občnemu zboru. Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve ter naloge, ki mu jih naloži občni zbor in naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

28. člen
Upravni odbor ima najmanj pet članov. Člani upravnega odbora morajo biti člani društva.
Upravni odbor se konstituira, ko člani iz svojih vrst izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in vodjo za stike z javnostjo. Njihov mandat traja pet let, po preteku pa so lahko ponovno izvoljeni.

29. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
- sklicuje občni zbor in predlaga poročila o delu,
- je odgovoren za pripravo zaključnega računa,
- aktivno sodeluje pri pogovorih, povezanih z nameni in nalogami društva in neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in izpolnjevanje nalog društva,
- skrbi za finančno poslovanje društva,
- za vsako prireditev, ki jo društvo organizira, imenuje organizacijski odbor, če je potrebno,
- predlaga častne člane in pohvale ter priznanja zaslužnim članom,
- neomejeno upravlja s premoženjem društva,
- odloča o višini članarine,
- sprejema nove člane društva,
- izreka pohvale in podeljuje priznanja in
- pripravi predlog programa dela,
- odloča o novih zaposlitvah, kadrovskih smernicah,
- odloča na predlog predsednika društva o večjih finančnih transakcijah.
Upravni odbor odloča tudi o vseh drugih zadevah, če ga zanje pooblasti občni zbor v skladu s pravili društva.

30. člen
Upravni odbor sprejema odločitve na seji z večino glasov vseh članov upravnega odbora.
Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru.

31. člen
PREDSEDNIK upravnega odbora je hkrati tudi predsednik društva in ima naslednje pristojnosti:
- predstavlja in zastopa društvo neomejeno pred organi, organizacijami in tretjim osebam ter opravlja organizacijske in upravne naloge,
- izvršuje sklepe upravnega odbora,
- vlaga vse svoje strokovne sposobnosti v uresničitev nalog upravnega odbora društva ter
- obvešča upravni odbor in občni zbor o izvršenih nalogah,
- odloča o finančnem poslovanju društva, razen o večjih finančnih transakcijah,
- predsednik društva je po funkciji član upravnega odbora, a nima glasovalne pravice.
PODPREDSEDNIK upravnega odbora je hkrati tudi podpredsednik društva. Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.

32. člen
Za svoje delo sta predsednik in podpredsednik upravnega odbora odgovorna občnemu zboru.

33. člen
Društvo ima TAJNIKA, ki skrbi za:
- korespondenco društva,
- vodi register članov,
- ureja zapisnike sej organov društva,
- ureja prijavnice novih članov,
- vodi arhiv društva,
- skrbi, da so zapisniki s sej ustrezno potrjeni in
- opravlja vsa druga dela, ki mu jih naložita upravni odbor in občni zbor.

34. člen
BLAGAJNIK društva skrbi za dosledno finančno poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru društva.

35. člen
Vodja za stike z javnostjo skrbi za dosledno uresničevanje javnosti dela društva. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru društva.

Nadzorni odbor
36. člen
Nadzorni odbor izvoli občni zbor društva za dobo pet let.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani.
Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika.
Odbor je sklepčen, kadar so na seji prisotni vsi trije člani in sprejmejo odločitev z navadno večino glasov.

37. člen
Nadzorni odbor nadzoruje delo organov društva, nadzira finančno in materialno poslovanje društva, ter o ugotovitvah poroča na sejah občnega zbora.
Za svoje delo je odbor odgovoren občnemu zboru društva.
Člani nadzornega odbora ne smejo biti hkrati člani upravnega odbora ali častnega razsodišča.

Častno razsodišče
38. člen
Člane častnega razsodišča voli občni zbor. Častno razsodišče ima tri člane. Častno razsodišče se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Veljavne sklepe sprejema ob prisotnosti vseh članov častnega razsodišča in če zanj glasujeta dva člana. Mandatna doba članov častnega razsodišča je 5 let. Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno občnemu zboru društva.
Častno razsodišče obravnava predvsem:
- nespoštovanje pravil društva s strani članov društva,
- neizvrševanje sklepov organov društva in
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
Častno razsodišče v postopku ugotavlja kršitve članov in funkcionarjev društva ter izreka disciplinske ukrepe. Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določila zakona o pravdnem postopku.
O ugotovitvah častno razsodišče izda sklep in lahko izreče naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev člana iz društva.

Strokovni odbori
39. člen
Upravni odbor na svoj ali predlog 3 članov društva lahko ustanovi stalne ali začasne strokovne odbore. S sklepom o ustanovitvi upravni odbor določi pristojnosti posameznega strokovnega odbora, število članov, predsednika strokovnega odbora ter trajanje delovanja strokovnega odbora.

40. člen
Predsednik in člani strokovnih odborov so odgovorni upravnemu odboru društva in občnemu zboru.

41.člen
Strokovni odbori poročajo upravnemu odboru društva.

VIII. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
42. člen
Viri finančnih sredstev društva so:
- članarine,
- iz naslova materialnih pravic društva in dejavnosti društva,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- s prispevki sponzorjev,
- iz javnih sredstev,
- iz drugih virov.

43. člen
Finančno poslovanje društva se opravlja v skladu z računovodskimi standardi za društva. Finančno poslovanje društva vodi blagajnik ali pa se za storitev vodenja financ društva najame tretja oseba ali računovodski servis. V primeru, da finance društva vodi blagajnik, mora le ta sprotno poročati upravnemu odboru društva o stanju vseh denarnih sredstev in drugih finančnih aktivnostih ter voditi blagajniško knjigo.
Društvo ima transakcijski račun odprt pri pristojni finančni instituciji.

44. člen
Finančne listine podpisuje predsednik upravnega odbora društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.

45. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima po predhodni zahtevi pravico do vpogleda v listine finančnega in materialnega poslovanja društva.

46. člen
Premoženje društva
Premoženje društva sestavljajo premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v poslovne knjige. Premičnine in nepremičnine se lahko odtujijo ali kupijo na podlagi sklepa upravnega odbora. Z njimi upravlja upravni odbor.
Z denarnimi sredstvi, ki se tudi šteje za premoženje društva, upravlja upravni odbor društva neomejeno.

IX. KONČNE ODLOČBE

47. člen
Društvo preneha delovati:
- s sklepom občnega zbora, če zanj glasuje 1/3 vseh članov društva, ki imajo glasovalno pravico,
- z odločbo pristojnega upravnega organa po samem zakonu,
- če pade število članov pod 3.
Če občni zbor ne sprejme drugačnega sklepa, v primeru prenehanja delovanja društva, preide premoženje društva v last Centra za socialno delo, ki je glede na naslov sedeža društva krajevno pristojen za obravnavo socialno ogroženih prebivalcev.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

48. člen
Spremenjeni statut društva je sprejel občni zbor na seji dne 26.03.2009. Spremenjeni statut društva stopi v veljavo, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

Društvo je začelo delovati z dnem vpisa v register društev.

Žig: Predsednik društva

VITOMIR SIMUNIŠEK